Functie

Burgemeester

Portefeuille Bestuur:

 • Openbare Orde en veiligheid / Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
 • Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig
 • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
 • Toezicht en handhaving
 • Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD)
 • Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
 • (Eu)regionale Samenwerking
 • Regio Venlo
 • Communicatiebeleid
 • Evenementen en kermissen
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het college is gezamenlijk verantwoordelijk voor

 • Herijking Visie Bergen 2030
 • Subsidiebeleid
 • Bezuinigingen Programma 1 Samenleving

Onderlinge vervanging

 • Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer
 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Pekema

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid dagelijks bestuur Inkoopcentrum Zuid
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Belasting Samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) – per 1-10-2020 voorzitter
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid (VRLN)
 • Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD)
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal en diverse commissies
 • Lid Euregioraad Rijn Maas-Noord en diverse commissies
 • Deelnemer Burgemeestersoverleg Regio Limburg Noord
 • Lid Lokale Driehoek (Burgemeester, Officier Openbaar Ministerie, Chef Politie)
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg
 • Vice-voorzitter Fluglärmcommission Luchthaven Niederrhein
 • Deelnemer gemeenschappelijke luchtverkeerscommissie
 • Deelnemer kerngroep luchtvaart Limburg
 • Voorzitter 7 burgemeestersoverleg
 • Lid algemeen bestuur Mooi Maasvallei

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Lid van de CDA-CDU Taskforce Nederland-Duitsland
 • Lid Algemeen Bestuur Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
 • Voorzitter Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

Contact

E-mail

U kunt burgemeester Pelzer een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met burgemeester Pelzer een afspraak maken.