Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer.

Landgoed Wells Meer Energie in het groen

Een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met zonnepanelen en windturbines en waar ruimte is voor innovatie, educatie, recreatie en participatie. De realisatie van het Energielandgoed speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling: gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk.

Publicatie bestemmingsplan en vergunningen

Dinsdag 9 februari jl. stelde de raad het bestemmingsplan voor het Energielandgoed Wells Meer, inclusief de voorgestelde wijzigingen, vast. Daarnaast zijn de watervergunning en omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend. Door de toepassing van de coördinatieregeling lopen de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de vergunningen tegelijkertijd. Dit betekent dat ze ook gelijktijdig gepubliceerd worden. Het vastgestelde bestemmingsplan, waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, is op 17 maart samen met de vergunningen gepubliceerd. Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Inzage stukken

  • De stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Om deze stukken fysiek in te zien, dient u telefonisch een afspraak maken via 0485-348 383.
  • U kunt de stukken downloaden via de website van Energielandgoed Wells Meer.
  • Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website van Ruimtelijke plannen onder de plannaam ‘Energielandgoed Wells Meer’.

Bestemmingsplan en vergunningen

In het huidige bestemmingsplan heeft het Wells Meer voornamelijk een agrarische bestemming. Om het Energielandgoed Wells Meer te realiseren, is er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In het nieuwe bestemmingsplan is de opwek van duurzame energie mogelijk door middel van zonnepanelen en windturbines én is er ruimte voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie. Voor het Energielandgoed moet het project verschillende vergunningen aanvragen. Dit gaat in fases, omdat het Energielandgoed ook in fases wordt gerealiseerd. Op dit moment zijn de omgevingsvergunningen voor de zonnevelden en windturbines verleend door B&W en de watervergunning door Waterschap Limburg.

Beroepsprocedure

Van 18 maart tot en met 28 april hebben belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten de mogelijkheid om in beroep te gaan. Beroepschriften kunnen gericht worden aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ga voor meer informatie over wie precies een beroep kan instellen en hoe dit in zijn werk gaat naar: website Energielandgoed Wells Meer.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep instelt kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.